НКСООМ удължи разрешителното си за дейност до края на 2022 г.